Zbigniew Rdzany

 

 

 

 

 

 

 

Linki ORCID QR code

Informacje i materiały dla studentów

 • konsutlacje w semestrze zimowym 2021/2022: wtorki 12-14

Opieka nad pracami dyplomowymi


Materiały do zajęć i nie tylko - do pobrania:
 • strony prowadzonych przedmiotów:
Podstawy geografii fizycznej
Geomorfologia i ochrona powierzchni Ziemi

Wybrane publikacje
 • Frydrych M., Rdzany Z., w druku. Glacial outburst flood in the marginal zone of the Wartanian Glaciation: An example from Adamów, central Poland. Quaternary International, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.08.014
 • Rdzany Z., Kasprzak M., Okupny D., SzmidtA., 2021. Współczesne przemiany rzeźby strefy staroglacjalnej Niżu Polskiego, [w:] Współczesne przemiany rzeźby Polski, pod red. Andrzeja Kostrzewskiego, Kazimierza Krzemienia, Piotra Migonia, Leszka Starkla, Marcina Winowskiego i Zbigniewa Zwolińskiego, wyd. 2 rozszerzone, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 415-482. (Rozdział: https://doi.org/10.12657/9788379863822-08, monografia https://doi.org/10.12657/9788379863822).

 • Frydrych M., Rdzany Z., w druku. Glacial outburst flood in the marginal zone of the Wartanian Glaciation: An example from Adamów, central Poland. Quaternary International, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2021.08.014
 • Rdzany Z., Frydrych M., Szmidt A., 2020. Rozwój rynny Miazgi-Wolbórki (Polska Środkowa) w świetle analizy jej wypełnienia [Formation of the Miazga–Wolbórka tunnel valley (central Poland) based on an analysis of its infill]. Prz. Geol., 68: 584–600; https://doi.org/10.7306/2020.23
 • Rdzany Z., Frydrych M., 2019a. Glacial outburst floods in the old glacial landscape zone of the Polish Lowlands. Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group 2019 “From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklemburg”, Greifswald University, Germany STR 19/01, p. 86–87, DOI: http://dx.doi.org/10.2312/GFZ.b103-19012 (streszczenie posteru)
 • Rdzany Z., 2019b. Prace opublikowane w czasopiśmie Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica w latach 1997–2019 (Papers published in the journal Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica in the years 1997–2019). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Folia Geographica Physica, 18, s. 79–90. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1427-9711.18.06
 • Frydrych M., Rdzany Z., Petera-Zganiacz J., 2019c. The problem of analysing grain size distribution in fluvioglacial coarse-grained sediments. Field Symposium of the INQUA PeriBaltic Working Group 2019 “From Weichselian Ice-Sheet Dynamics to Holocene Land Use Development in Western Pomerania and Mecklemburg”, Greifswald University, Germany STR 19/01, p. 30–31, DOI: http://dx.doi.org/10.2312/GFZ.b103-19012. (streszczenie posteru)
 • Frydrych M., Rdzany Z., 2018a. Sedimentary record of a Late Saalian jökulhlaup: Case study in Siedlątków outcrop, Central Poland. Sedimentary Geology 374 (85-97). https://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2018.07.007 https://authors.elsevier.com/a/1XVCM8RVhnJLj (pobranie pełnego tekstu możliwe do 22.09.2018)
 • Drążczyk M., Rdzany Z., 2018b. The ice-contact environment of the Kutno Moraines near Sławoszew, north-central Poland. [In:] Geomorfologický sborník 16, 18th International conference “State of geomorphological research in 2018”, Vilanec 25–27 April 2018. Editors: Zdeněk Máčka, Jaroslava Ježková, Eva Nováková, František Kuda, Institute of Geonics of the CAS, Ostrava and Masaryk University, Brno, p. 23–24. ISBN 978-80-86407-77-7. http://hdl.handle.net/11089/25023
 • Rdzany Z., Frydrych M, Szmidt A., Szubert M., 2018c. Morfogeneza rynien subglacjalnych i ozów na przykładach z obszarów staroglacjalnych. [W:] A. Kostrzewski, A. Stach, M. Majewski (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, t. VII, IGIG UAM, Poznań: 165-169. ISBN 978-83-936793-0-0, http://hdl.handle.net/11089/26199
 • Rdzany Z., Frydrych M., 2018d. Zapis powodzi glacjalnych w strefach brzeżnych i na przedpolach lądolodów skandynawskich w Polsce [Record of glacial outburst floods in marginal zones and forelands of Scandinavian glaciations in Poland]. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica, 17, p. 33-40. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1427-9711.17.04
 • Rdzany Z., Frydrych M., 2017a. Zróżnicowanie litostratygraficzne fluwio– i limnoglacjalnych utworów warciańskich na przykładach z Polski Środkowej. [w:] XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa STRATYGRAFIA PLEJSTOCENU POLSKI „Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej”, pod patronatem Głównego Geologa Kraju prof. dr hab. Mariusza-Orion Jędryska, 4-8 września 2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa, s. 79-81. http://hdl.handle.net/11089/23418, ISBN 978-83-9344417-4-7.
 • Rdzany Z., 2017b. Zagadnienie rynien subglacjalnych obszaru staroglacjalnego. [w:] XI Zjazd Geomorfologów Polskich „Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania rozwoju rzeźby”, Streszczenia referatów i posterów, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, 13-15 września 2017, s. 123. ISBN 978-83-63245-62-7.
 • Rdzany Z., 2017c. Wszechświat i ciała niebieskie. [w:] Czubla P., Fijołek M., Kobojek S., Nowak A., Rdzany Z., Turczyn M., Twardowscy K. i J., 2017. Ziemia. Kompendium wiedzy o planecie. Wydawnictwo SBM, Warszawa, s. 6–23, Wyd. I. ISBN 978-83-8059-455-5.
 • Rdzany Z., 2017d. Pogoda i klimat. [w:] Czubla P., Fijołek M., Kobojek S., Nowak A., Rdzany Z., Turczyn M., Twardowscy K. i J., 2017. Ziemia. Kompendium wiedzy o planecie. Wydawnictwo SBM, Warszawa, s. 34–51, Wyd. I. ISBN 978-83-8059-455-5.
 • Rdzany Z., 2017e. Co kruszy góry – wietrzenie i erozja. [w:] Czubla P., Fijołek M., Kobojek S., Nowak A., Rdzany Z., Turczyn M., Twardowscy K. i J., 2017. Ziemia. Kompendium wiedzy o planecie. Wydawnictwo SBM, Warszawa, s. 174–195, Wyd. I. ISBN 978-83-8059-455-5.
 • Rdzany Z., 2017f. Gorące pustynie. [w:] Czubla P., Fijołek M., Kobojek S., Nowak A., Rdzany Z., Turczyn M., Twardowscy K. i J., 2017. Ziemia. Kompendium wiedzy o planecie. Wydawnictwo SBM, Warszawa, s. 196-201, Wyd. I. ISBN 978-83-8059-455-5.
 • Rdzany Z., 2017g. Obszary polarne. [w:] Czubla P., Fijołek M., Kobojek S., Nowak A., Rdzany Z., Turczyn M., Twardowscy K. i J., 2017. Ziemia. Kompendium wiedzy o planecie. Wydawnictwo SBM, Warszawa, s. 202–205, Wyd. I. ISBN 978-83-8059-455-5.
 • Rdzany Z., Frydrych M., 2017h. Znaczenie metod litologicznych w rekonstrukcjach procesów glacigenicznych na przykładach z obszaru staroglacjalnego Polski Środkowej (The importance of lithological methods in the reconstruction of glaciogenic processes of the old glacial area with examples from Central Poland). Acta Geographica Lodziensia, 106, s. 155-170. DOI:10.26485/AGL/2017/106/12.
 • Rdzany Z., 2017g. Wielka Lekcja Geografii. [w:] Kronika Uniwersytetu Łódzkiego, nr 6/2017. Wyd. elektroniczne (Kronika UŁ).
 • Frydrych M., Kobojek S., Rdzany Z., 2016. Geografia Świata. Wyd. SBM, Warszawa, s. 1–448. Hasła na stronach: ss. 4–111, 415–446.
 • Frydrych M., Rdzany Z., 2016a. Tunnel valleys of old glacial landsystem in Poland. Geobalcanica 2016, 2nd International Scientific Conference, 10-12 June 2015, Skopje, Republic of Macedonia. DOI: 10.13140/RG.2.2.24330.67524   (publikacja elektroniczna posteru)
 • Rdzany Z., Frydrych M., 2016. The influence of fluvioglacial processes on valley formation: examples from Central Poland. Geomorphologické procesy a zmeny krajiny, Geomorphological processes and landscape changes, Zborník abstractov, 9 vedecká konferencia slovenských geomorfológov pri SAV,  Zuberec 4–6. 10. 2016.  Geomorphologica Slovaka et Bohemica, Vol. 16, Issue 1, p. 44. ISSN 1337-6799.
 • Rdzany Z., 2014. Geographical location and regional diversity of Poland. [In:] Natural environment of Poland and its protection in Łódź University Geographical Research, eds. Elżbieta Kobojek & Tadeusz Marszał, Łódź University Press, p. 9-41. ISBN 978-83-7969-134-0. DOI: 10.13140/2.1.4561.3440
 • Rdzany Z., 2015. The role of the paraglacial environment in the transformation of glacial Wartanian relief in Poland. Bulletin of Geography. Physical Geography Series 2015, 8, p. 33-45.  ISSN 2080-7686 (print), ISSN 2300-8490 (online), DOI: http://dx.doi.org/10.1515/bgeo-2015-0003 (w bazie WOS-Thompson Reuters)
 • Rdzany Z., Frydrych M., Szmidt A., Tarnawska K., 2015. W sprawie genezy i wieku form rzeźby glacjalnej pogranicza Wysoczyzn Kaliskiej i Tureckiej (On the origin and age of the glacial landsystem on the border of the Kalisz and the Turek Upland Plains). Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Physica, 14, p. 37-53. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1427-9711.14.04
 • Rdzany Z., 2014. Zanik młodoglacjalnej rzeźby warciańskiej – przekształcenia peryglacjalne czy paraglacjalne?. Streszczenie referatu, X Zjazd SGP „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość”. Toruń, s. 91-92. ISBN 978-83-934506-0-2. DOI: 10.13140/2.1.4011.6483.
 • Majecka A., Rdzany Z., 2014. Morfologia i ewolucja glacigenicznych zagłębień bezodpływowych w regionie łódzkim. Streszczenie posteru, X Zjazd SGP „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość”, Toruń, s. 69-70. ISBN 978-83-934506-0-2. DOI: 10.13140/2.1.1265.2803.
 • Majecka A., Rdzany Z., Szmidt, 2014. Morfologia i ewolucja glacigenicznych zagłębień bezodpływowych w regionie łódzkim. Poster, X Zjazd SGP „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość”, Toruń. DOI: 10.13140/2.1.1707.6484.
 • Rdzany Z., 2014. Stages of evolution of the glacial landsystem in Central Poland after Warta Glaciation (Late Saalian). Geomorphology and Environmental Challenges. Geomorfológia a environmentálne výzvy. 8 vedecká konferencja Asociácie slovenských  geomorfólov pri SAV. Snina 6.-8.10.2014. Book of Abstracts, Bratislava, p. 40. DOI: 10.13140/2.1.3015.936
 • Rdzany Z., Szmidt A., Tarnawska K., 2013. Rola procesów glacjalnych w kształtowaniu rzeźby południowego obrzeżenia Kotliny Kolskiej. Biuletyn Uniejowski, 2, red. Marszał T., s. 5-22. ISSN 2299-8403. DOI: 11089/3129
 • Rdzany Z., 2014. VIII Zjazd Stowarzyszenia Geomorfologów Słowackich „Geomorfológia a environmentálne výzvy”, (The VIIIth Scientific Conference of The Association of Slovac Geomorphologists ”Geomorphology and Environmental Challenges”) Snina, 6-8.10.2014. Acta Univ. Lodziensis, Folia Geographica Physica, 13, s. 91-95.
 • Rdzany Z., 2014. X Zjazd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich „Krajobrazy młodoglacjalne - ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość”, Toruń, 16-19.09.2014, Acta Univ. Lodziensis, Folia Geographica Physica, 13, s. 97-106.
 • Rdzany Z., 2012. Formy glacjalne złożone i przejściowe na przykładach z regionu łódzkiego. [w:] Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012, WNG UŁ, Łódź, s. 69-70. pobierz plik pdf:
 • Rdzany Z., 2011. Wpływ energii geotermalnej na dynamikę strumieni lodowych lądolodu warty w Polsce Środkowej. [W:] Zieliński A., (red.), Znane fakty – nowe interpretacje w geologii i geomorfologii, Instytut Geografii UJK w Kielcach, s. 49-63. URI: http://hdl.handle.net/11089/1146
 • Rdzany Z., 2009. Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia warty w regionie łódzkim. Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 1-310. link do strony Wyd. UŁ
 • Rdzany Z., 2008. Procesy ekstremalne w zapisie osadów i form warciańskich regionu łódzkiego. Landform Analysis, Vol. 8, s. 65-68. pobierz plik pdf:
 • Rdzany Z., 2007. Rzeźba terenu. [w:] Mapa przyrodnicza województwa łódzkiego. Wydanie multimedialne. Urząd Marszałkowski w Łodzi.
 • Rdzany Z., 2006. Osady deglacjacyjne zlodowacenia warty we wschodniej części regionu łódzkiego. (Summary: Sediments of the Warta ice-sheet deglaciation in the eastern part of the Łódź Region). Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 4, s. 343-351. pobierz plik pdf:
 • Rdzany Z., 2004. Formy marginalne lobu Rawki między Inowłodzem a Nowym Miastem nad Pilicą na tle poglądów na zasięg lądolodu zlodowacenia warty. (Summary: Marginal landforms of the Rawka lobe between Inowłódz and Nowe Miasto nad Pilicą against to views onto the extent of the Warta Glaciation). [w:] Zlodowacenie warty w Polsce, red. M. Harasimiuk i S. Terpiłowski, UMCS, Lublin, s. 87-102. pobierz plik pdf:
 • Rdzany Z., 1997. Kształtowanie rzeźby terenu między górną Rawką a Pilicą w czasie zaniku lądolodu warciańskiego. (Summary: Formation of the landscape between upper Rawka and Pilica rivers during deglaciation of the warta ice-sheet). Acta Geographica Lodziensia, nr 73, ss. 146. Link do repozytorium BUŁ ( plik pdf ~43 MB):

 

Promotorstwa prac doktorskich

 • Kształtowanie wybranych ozów i form pokrewnych obszaru staroglacjalnego Niżu Polskiego w świetle badań geomorfologicznych i sedymentologicznych, 13/10/2020,
  autor rozprawy doktorskiej Małgorzata Agata Frydrych
 • Wpływ podłoża na rzeźbę i osady czwartorzędu na obszarze województwa łódzkiego w świetle wybranych metod GIS, 27/11/2012,
  autor rozprawy doktorskiej Aleksander Szmidt • Rozwój rzeźby obszaru między Piotrkowem Trybunalskim, Radomskiem a Przedborzem w czwartorzędzie, 05/10/2017,
  autor rozprawy habilitacyjnej Lucyna Barbara Wachecka-Kotkowska
 • Przyrodnicze i historyczne zmiany zlewni Kamionki (Płaskowyż Suchedniowski) w subatlantyku, 27/09/2017,
  autor rozprawy doktorskiej Paweł Jan Przepióra
 • Relacje człowiek - środowisko na obszarze środkowej Polski w pradziejach i okresie historycznym, 08/12/2015,
  autor rozprawy habilitacyjnej Piotr Krzysztof Kittel
 • Jednotematyczny cykl publikacji pod wspólnym tytułem: "Aspekty paleogeografii wybranych obszarów środkowej Polski podczas interglacjału eemskiego i vistulianu", 09/12/2014,
  autor rozprawy habilitacyjnej Joanna Agnieszka Petera-Zganiacz