Podstawowy zasób repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego znajduje się pod adresem http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/


dr hab. Jan Degirmendžić


Degirmendžić J., 2006. Wzrost częstości i intensywności maksimów prędkości w górnotroposferycznym prądzie strumieniowym nad Europą w latach 1958-2003. Prz. Geogr., 78, z. 1, s. 5-24. 
Degirmendžić J., Kożuchowski K., 2005. Contemporary changes of climate in Poland: trends and variation in thermal and solar conditions related to plant vegetation. Polish Journal of Ecology, v. 53, z. 3, s. 283-297. 
pobierz plik pdf:


dr Stanisław Krysiak

Krysiak S., Tołoczko W., Niewiadomski A., 2010., Respiracja CO2 w glebach ekosystemów polowych wytworzonych ze skał macierzystych różnego pochodzenia. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 42, s. 144-150. 
pobierz plik pdf:dr Anna Majchrowska

Majchrowska A., Papińska E., 2008. The South African landscape diversity and its protection. Sovremiennyj Naucznyj Vestnik, nr 28 (254), s. 36-49.
pobierz plik pdf:
Majchrowska A., Papińska E., 2007. Fynbos of South Africa. Sovremiennyj Naucznyj Vestnik, nr 18 (26), s. 31-45.
pobierz plik pdf:


dr Arkadiusz Niewiadomski

Krysiak S., Tołoczko W., Niewiadomski A., 2010., Respiracja CO2 w glebach ekosystemów polowych wytworzonych ze skał macierzystych różnego pochodzenia. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 42, s. 144-150. 
pobierz plik pdf:
Papińska E., Michalska-Hejduk D., Niewiadomski A., Tołoczko W., 2010., Wydzielanie CO2 z gleb leśnych i łąkowych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 42, s. 136-143. 
pobierz plik pdf:
Tołoczko W., Niewiadomski A., 2010. Łatwy sposób oznaczania ilości CO2 uwalnianego z gleby. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 42, s. 151-157. 
pobierz plik pdf:
Link M., Vorderbrügge Th., Dajdok Z., Wuczyński A., Michalski A., Niewiadomski A., 2010. Multifunktionale Interpretation von Bodenschätzungsdaten als Basis für ein länderübergreifendes Konzept zum nachhaltigen Ressourcen- und Landschaftsschutz am Beispiel Polens und Deutschlands. 
pobierz plik pdf:
Trawczyńska A., Tołoczko W., Niewiadomski A., 2009. Zawartość pierwiastków śladowych w wodach górnej Bzury. [w:] Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 40, s. 491-498.
pobierz plik pdf:
Niewiadomski A., Tołoczko W., Trawczyńska A., 2009. Próchniczność oraz jej związki z buforowością i składem granulometrycznym gleb odłogowanych i użytkowanych rolniczo. Roczniki Gleboznawcze, t. 60, nr 1, s. 85-91. 
pobierz plik pdf:
Niewiadomski A., Tołoczko W., Trawczyńska A., 2008. Ocena oddziaływania składowiska odpadów komunalnych we wsi Zgniłe Błoto (powiat zgierski) na jakość wód podziemnych. [w:] Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. XV Ogólnopolska Konferencja. Wyd. UŁ, 33. 
pobierz plik pdf:


dr Elżbieta Papińska

Papińska E., 2011. Lasy w turystyce. [W:] Lasy, parki i ogrody. Miejsca przyjazne ludziom i środowisku. Studia i materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie, z. 4 (29), s. 151-163. 
pobierz plik pdf:
Papińska E., 2010. Znaczenie różnorodności krajobrazu Republiki Południowej Afryki w rozwoju turystyki. [W:] Krajobraz a Turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 14, s. 118-135. 
pobierz plik pdf:
Papińska E., 2010. Rola mniejszości narodowych i etnicznych Chinw rozwoju turystyki. [W:] Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja. Problemy Ekologii Krajobrazu t. XXVII, s. 301-311. 
pobierz plik pdf:
Papińska E., Białkowska- Jelińska E., 2010. Walory krajobrazowe determinantą rozwoju geoturystyki na przykładzie stanu Utah (Ameryka Północna). [W:] Krajobraz a turystyka. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG, nr 14, s. 137-152.
pobierz plik pdf:
Papińska E., Michalska-Hejduk D., Niewiadomski A., Tołoczko W., 2010. Wydzielanie CO2 z gleb leśnych i łąkowych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Warszawa, nr 42, s. 136-143.
pobierz plik pdf:
Majchrowska A., Papińska E., 2008. The South African landscape diversity and its protection. Sovremiennyj Naucznyj Vestnik, nr 28 (254), s. 36-49.
pobierz plik pdf:
Majchrowska A. Papińska E., 2007. Fynbos of South Africa. Sovremiennyj Naucznyj Vestnik, nr 18 (26), s. 31-45.
pobierz plik pdf:
Papińska E., 2007. Rola opracowań ekofizjograficznych w procesie planowania przestrzennego. Czasopismo Techniczne - Architektura, z.7-A, s. 185-190. 
pobierz plik pdf:


dr hab. Zbigniew Rdzany


Rdzany Z., 2014. Geographical location and regional diversity of Poland. [In:] Natural environment of Poland and its protection in Łódź University Geographical Research, eds. Elżbieta Kobojek & Tadeusz Marszał, Łódź University Press, p. 9-41. ISBN 978-83-7969-134-0. DOI: 10.13140/2.1.4561.3440

Rdzany Z., 2014. Zanik młodoglacjalnej rzeźby warciańskiej – przekształcenia peryglacjalne czy paraglacjalne?. Streszczenie referatu, X Zjazd SGP „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość”. Toruń, s. 91-92. ISBN 978-83-934506-0-2. DOI: 10.13140/2.1.4011.6483.

Majecka A., Rdzany Z., 2014. Morfologia i ewolucja glacigenicznych zagłębień bezodpływowych w regionie łódzkim. Streszczenie posteru, X Zjazd SGP „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość”, Toruń, s. 69-70. ISBN 978-83-934506-0-2. DOI: 10.13140/2.1.1265.2803.

Majecka A., Rdzany Z., Szmidt, 2014. Morfologia i ewolucja glacigenicznych zagłębień bezodpływowych w regionie łódzkim. Poster, X Zjazd SGP „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość”, Toruń. DOI: 10.13140/2.1.1707.6484.

Rdzany Z., 2014. Stages of evolution of the glacial landsystem in Central Poland after Warta Glaciation (Late Saalian). Geomorphology and Environmental Challenges. Geomorfológia a environmentálne výzvy. 8 vedecká konferencja Asociácie slovenských  geomorfólov pri SAV. Snina 6.-8.10.2014. Book of Abstracts, Bratislava, p. 40. DOI: 10.13140/2.1.3015.936

Rdzany Z., Szmidt A., Tarnawska K., 2013. Rola procesów glacjalnych w kształtowaniu rzeźby południowego obrzeżenia Kotliny Kolskiej. Biuletyn Uniejowski, 2, red. Marszał T., s. 5-22. ISSN 2299-8403. DOI: 11089/3129

Rdzany Z., 2014. VIII Zjazd Stowarzyszenia Geomorfologów Słowackich „Geomorfológia a environmentálne výzvy”, (The VIIIth Scientific Conference of The Association of Slovac Geomorphologists ”Geomorphology and Environmental Challenges”) Snina, 6-8.10.2014. Acta Univ. Lodziensis, Folia Geographica Physica, 13, s. 91-95.

Rdzany Z., 2014. X Zjazd Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich „Krajobrazy młodoglacjalne - ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość”, Toruń, 16-19.09.2014, Acta Univ. Lodziensis, Folia Geographica Physica, 13, s. 97-106.

Rdzany Z., 2012. Formy glacjalne złożone i przejściowe na przykładach z regionu łódzkiego. [w:] Czynniki różnicowania rzeźby Niżu Polskiego. Konferencja Jubileuszowa Profesor Krystyny Turkowskiej. Uniejów, 13-15 czerwca 2012, WNG UŁ, Łódź, s. 69-70.
pobierz plik pdf:
Rdzany Z., 2011. Wpływ energii geotermalnej na dynamikę strumieni lodowych lądolodu warty w Polsce Środkowej. [W:] Zieliński A., (red.), Znane fakty – nowe interpretacje w geologii i geomorfologii, Instytut Geografii UJK w Kielcach, s. 49-63.
Pobierz z Repozytorium BUŁ: URI: http://hdl.handle.net/11089/1146
Rdzany Z., 2009. Rekonstrukcja przebiegu zlodowacenia warty w regionie łódzkim. Rozprawy habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 1-310. 
link do strony Wyd. UŁ
Rdzany Z., 2008. Procesy ekstremalne w zapisie osadów i form warciańskich regionu łódzkiego. Landform Analysis, Vol. 8, s. 65-68.
pobierz plik pdf:
Rdzany Z., 2007. Rzeźba terenu. [w:] Mapa przyrodnicza województwa łódzkiego. Wydanie multimedialne. Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Rdzany Z., 2006. Osady deglacjacyjne zlodowacenia warty we wschodniej części regionu łódzkiego. (Summary: Sediments of the Warta ice-sheet deglaciation in the eastern part of the Łódź Region). Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 4, s. 343-351. 
pobierz plik pdf:
Rdzany Z., 2004. Formy marginalne lobu Rawki między Inowłodzem a Nowym Miastem nad Pilicą na tle poglądów na zasięg lądolodu zlodowacenia warty. (Summary: Marginal landforms of the Rawka lobe between Inowłódz and Nowe Miasto nad Pilicą against to views onto the extent of the Warta Glaciation). [w:] Zlodowacenie warty w Polsce, red. M. Harasimiuk i S. Terpiłowski, UMCS, Lublin, s. 87-102.
pobierz plik pdf:
Rdzany Z., 1997. Kształtowanie rzeźby terenu między górną Rawką a Pilicą w czasie zaniku lądolodu warciańskiego. (Summary: Formation of the landscape between upper Rawka and Pilica rivers during deglaciation of the warta ice-sheet). Acta Geographica Lodziensia, nr 73, ss. 146.
Link do repozytorium BUŁ ( plik pdf ~43 MB): URI: http://hdl.handle.net/11089/1136


link do spisu literatury na stronie domowej

dr Wojciech Tołoczko

Krysiak S., Tołoczko W., Niewiadomski A., 2010., Respiracja CO2 w glebach ekosystemów polowych wytworzonych ze skał macierzystych różnego pochodzenia. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 42, Warszawa 2010, s. 144-150. 
pobierz plik pdf:
Papińska E., Michalska-Hejduk D., Niewiadomski A., Tołoczko W., 2010., Wydzielanie CO2 z gleb leśnych i łąkowych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Warszawa, nr 42, s. 136-143. 
pobierz plik pdf:
Tołoczko W., Niewiadomski A., 2010. Łatwy sposób oznaczania ilości CO2 uwalnianego z gleby. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, Warszawa, nr 42, s. 151-157. 
pobierz plik pdf:
Trawczyńska A., Tołoczko W., Niewiadomski A., 2009. Zawartość pierwiastków śladowych w wodach górnej Bzury. [w:] Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 40, s. 491-498. 
pobierz plik pdf:
Niewiadomski A., Tołoczko W., Trawczyńska A., 2008. Ocena oddziaływania składowiska odpadów komunalnych we wsi Zgniłe Błoto (powiat zgierski) na jakość wód podziemnych. [w:] Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. XV Ogólnopolska Konferencja, Wyd. UŁ, 33. 
pobierz plik pdf:
Laskowski S., Tołoczko W., Trawczyńska A. 2005. Wpływ nawodnień na niektóre właściwości chemiczne mad bardzo lekkich doliny Neru. Inż. Ekol., vol. 12, s. 205-206.
pobierz plik pdf:
Trawczyńska A., Tołoczko W., 2005. Zawartość i profilowe rozmieszczenie siarki ogólnej i siarki siarczanowej w glebach użytków zielonych doliny Bzury. Inż. Ekol., vol. 12, s. 315-316.
pobierz plik pdf:


dr Anna Trawczyńska

Trawczyńska A., Tołoczko W., Niewiadomski A., 2009. Zawartość pierwiastków śladowych w wodach górnej Bzury. [w:] Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 40, s. 491-498. 
pobierz plik pdf:
Niewiadomski A., Tołoczko W., Trawczyńska A., 2009. Próchniczność oraz jej związki z buforowością i składem granulometrycznym gleb odłogowanych i użytkowanych rolniczo. Roczniki Gleboznawcze, t. 60, nr 1, s. 85-91. 
pobierz plik pdf:
Niewiadomski A., Tołoczko W., Trawczyńska A., 2008. Ocena oddziaływania składowiska odpadów komunalnych we wsi Zgniłe Błoto (powiat zgierski) na jakość wód podziemnych. [w:] Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. XV Ogólnopolska Konferencja, Wyd. UŁ, 33. 
pobierz plik pdf:
Michalska-Hejduk D., Trawczyńska A., 2006. The influence of some characteristics of soils of flood terrace of the upper Bzura river on non-forest plant communities. Łąkarstwo w Polsce, nr 9, s. 141-150.
pobierz plik pdf:
Laskowski S., Tołoczko W., Trawczyńska A. 2005. Wpływ nawodnień na niektóre właściwości chemiczne mad bardzo lekkich doliny Neru. Inż. Ekol., vol. 12, s. 205-206.
pobierz plik pdf:
Trawczyńska A., Tołoczko W., 2005. Zawartość i profilowe rozmieszczenie siarki ogólnej i siarki siarczanowej w glebach użytków zielonych doliny Bzury. Inż. Ekol., vol. 12, s. 315-316.
pobierz plik pdf: