Link do sylabusa przedmiotu na USOSweb

Zespół dydaktyczny

 • wykład dla wszystkich kierunków WNG UŁ: dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ (link do strony), Katedra Geografii Fizycznej
 • ćwiczenia (2022/2023): dr Małgorzata Frydrych (kierunki: turystyka i rekreacja, geografia, geoinformacja); dr Elżbieta Papińska (gospodarka przestrzenna), dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ (geomonitoring)
 • egzamin w I terminie odbędzie się 25 stycznia 2023 r. w godz. 8.00-12.00

 

Podstawy geografii fizycznej

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych w roku akad. 2022/2023
 1. Podstawowe pojęcia stosowane w opisach elementów współczesnego obrazu budowy Wszechświata oraz cechy tych elementów: Wszechświat, ciała niebieskie, galaktyki, Droga Mleczna, mgławice, pustki, materia świecąca, materia czarna, gwiazdy, kwazary, układy planetarne, planety, planetoidy (asteroidy), małe ciała układów planetarnych (komety, meteoroidy: mikrometeoroidy, meteory, bolidy, meteoryty).

1 - wielkość Wszechświata

2 - nieco o wielkości Wszechświata...

3 - nieco o wielkości...
 1. Sztuczne satelity Ziemi.
 2. Meteoryty, kratery meteorytowe i inne skutki impaktów.
 3. Układ Słoneczny a Galaktyka (położenie, najbliższe gwiazdy, ruch obiegowy Układu Słonecznego).
 4. Główne elementy Układu Słonecznego: planety i ich podstawowe cechy (planety skaliste, gazowe olbrzymy), planetoidy, księżyce planet i inne ciała niebieskie oraz ich ruchy.
 5. Teoria geocentryczna i heliocentryczna.
 6. Wielki Wybuch (Big Bang; Standardowy Model Kosmologiczny) i ewolucja Wszechświata (ekspansja).
 7. Sfera niebieska i orientacja na sferze. Dobowy ruch sfery. Widnokrąg.
 8. Współrzędne geograficzne: długość i szerokość geograficzna - definicje i zapis.

10.  Ruch obiegowy Ziemi wokół Słońca i ruch obrotowy Ziemi oraz ich następstwa.

11.  Strefy oświetlenia Ziemi: ich nazwy, zasięgi, zakresy kąta padania promieni słonecznych oraz czas trwania dni i nocy w poszczególnych strefach.

12.  Zmienności ruchów Ziemi (cykl ekscentryczny orbity ziemskiej, zmiany skośności osi ziemskiej, cykl precesyjny) i inne przyczyny wielkich zmian klimatycznych w dziejach Ziemi.

13.  Pomiar czasu: doba słoneczna, gwiazdowa, cywilna. Kalendarz juliański i gregoriański. Strefy czasowe ze szczególnym uwzględnieniem stref czasowych w Europie. Linia zmiany daty.

14.  Kształt, rozmiary i masa Ziemi. Budowa Ziemi - geosfery oraz ich główne cechy fizyczne i chemiczne. Otoczenie Ziemi: pole magnetyczne i magnetosfera.

Planeta Ziemia (strona PAN)

15.  Litosfera a skorupa ziemska. Podstawowe typy skorupy ziemskiej: skorupa oceaniczna i kontynentalna. Kompleksy skalne skorupy: krystaliczny i osadowy.

16.  Płyty litosferyczne (płyty wielkie, małe i mikropłyty), ich granice (konwergentne, dywergentne i uskoki transformacyjne).

17.  Podstawowe składniki litosfery: minerały i skały. Minerały skałotwórcze i złożowe - przykłady. Główne grupy skał: magmowe (plutoniczne i wulkaniczne), osadowe (okruchowe, chemiczne i organogeniczne) oraz metamorficzne – przykłady.

Skały

Minerały

18.  Tabela stratygraficzna (znajomość podziału dziejów Ziemi: prekambr - z dokładnością do er, paleozoik i mezozoik – do okresów, kenozoik – do epok).

Tabela stratygraficzna

19.  Ważniejsze zdarzenia w dziejach Ziemi. Najważniejsze skamieniałości przewodnie

Skamieniałości

20.  Powierzchnia Ziemi jako wynik współdziałania procesów endogenicznych i egzogenicznych.

21.  Główne procesy endogeniczne i skutki ich działania: procesy epejrogeniczne i talasogeniczne, procesy górotwórcze, plutonizm i wulkanizm, trzęsienia ziemi

Europejskie Centrum Sejsmologiczne

22. Główne procesy egzogeniczne i skutki ich działania: ruchy izostatyczne; wietrzenie; procesy stokowe (denudacyjne sensu stricto): ruchy mas i spłukiwanie; procesy fluwialne: erozja, transport i akumulacja rzeczna; rzeźba fluwialna i fluwialno-denudacyjna: typy koryt rzecznych, typy dolin rzecznych, terasy rzeczne; procesy eoliczne: erozja (deflacja, korazja), transport i akumulacja; mikro- mezo- i makroformy akumulacji eolicznej; procesy glacjalne: erozja, transport i akumulacja lodowcowa; typowe formy rzeźby glacjalne; procesy litoralne i ich skutki na przykładzie wybrzeża wysokiego (klifowego) i niskiego akumulacyjnego; procesy krasowe; procesy limniczne

23.  Wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi: formy planetarne i strukturalne.

24.  Rzeźbotwórcza działalność człowieka.

25.  Budowa atmosfery: składniki i warstwy.

26.  Obieg ciepła, wody i powietrza w troposferze.

27.  Składniki pogody i klimatu. Prognozy pogody. Mapy pogody i meteorogramy.

28.  Strefy klimatyczne świata.

29.  Cechy charakterystyczne klimatu Polski.

30.  Hydrosfera. Obieg wody. Wody różnych środowisk i ich dynamika: wody lądowe powierzchniowe (rzeczne i jeziorne) i podziemne, wody morskie.

31.  Kriosfera i jej występowanie w litosferze, hydrosferze i atmosferze.

32.  Gleba. Elementy gleby i procesy glebotwórcze. Główne typy gleb i ich zróżnicowanie przestrzenne na świecie.

33.  Biosfera. Główne formacje roślinne i jednostki zoogeograficzne na świecie.

34.  Dziedziny morfoklimatyczne. Strefowość klimatyczno-glebowo-roślinna.

35.  Krajobraz. Podstawowe pojęcia związane z fizycznogeograficznym pojmowaniem krajobrazu.

 

Inne przydatne linki:

 

Zbigniew Rdzany