„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Katedra Geografii Fizycznej Uniwersytetu Łódzkiego realizuje operację: „Współczesne przemiany krajobrazu wsi”. Operacja ma formę wyjazdu studyjnego w rejon Zbiornika Sulejowskiego w dniu 7 września 2017 r. Celem wyjazdu jest ukazanie różnorodnego charakteru współczesnych przemian obszarów wiejskich oraz wymiana wiedzy i doświadczeń dotyczących przyczyn i skutków przemian oraz pożądanych kierunków kształtowania krajobrazów wiejskich.

Projekt skierowany jest do pracowników naukowych jednostek badawczych i uczelni wyższych, przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej i do innych osób zawodowo zajmujący się ochroną krajobrazu, przyrody i zasobów kultury, ochroną i kształtowaniem środowiska, planowaniem przestrzennym i gospodarką przestrzenną na obszarach wiejskich.

Wśród zagadnień szczegółowych, których dotyczy wyjazd studyjny wymienić należy: polaryzację wykorzystania przestrzeni rolniczej, prowadzenie działalności rolniczej w obszarach cennych przyrodniczo, zaprzestanie działalności produkcyjnej na słabych gruntach, ekologiczną rolę terenów odłogowanych, problemy związane z pojawianiem się obcych gatunków i zagrożeniem dla ochrony bioróżnorodności oraz zanikaniem otwartego krajobrazu.

Planowanym rezultatem będzie pogłębienie wiedzy i transfer doświadczeń o przemianach krajobrazów wiejskich oraz zaangażowanie uczestników reprezentujących środowiska naukowców oraz praktyków w formułowanie prawidłowości i ocen przemian obszarów wiejskich, a także w wyznaczanie pożądanych kierunków zmian, opartych na potencjałach regionów.

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata 2016-2017 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w ramach Działania 6 PROW 2014-2020: Ułatwianie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i upowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju oraz celu nr 1 KSOW: Zwiększanie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Chcesz zostać partnerem KSOW? - zarejestruj się na portalu ksow.pl

Informacji o wyjeździe studyjnym udziela dr Anna Majchrowska, e-mail:anna.majchrowska@geo.uni.lodz.pl

 

KONFERENCJA

"Współczesne przemiany krajobrazu polskiej wsi"

w dn. 6-8 września 2017

WYJAZD STUDYJNY - pdf