Szerokie spektrum zainteresowań naukowych Katedry Geografii Fizycznej, ukształtowane w ponad 50-letnim okresie jej funkcjonowania, związane jest ściśle z działalnością dydaktyczną jednostki i jej pracowników.

Studia magisterskie w KGF

Od 1.10.2011 r. funkcjonuje w naszej jednostce nowa specjalność na studiach magisterskich geografii geoekologia z ekofizjografią. Prowadzone są dwa seminaria magisterskie (dr hab. Jan Degirmendžić, dr hab. Zbigniew Rdzany). Wśród wykładanych przedmiotów znajdują się m.in. geoekologia, ekofizjografia, geologia środowiskowa, geomorfologia stosowana, bio- i topoklimatologia, metody badań środowiska wodnego, a także ćwiczenia terenowe, poświęcone m.in. zagadnieniom siedliskoznawstwa i fitosocjologii. Dokładniejsze dane o specjalizacji przedstawiono na stronie jej poświęconej: www.geoeko.geo.uni.lodz.pl

Pracownicy katedry kształcą także studentów na uzupełniających studiach magisterskich w zakresie specjalizacji monitoring i kształtowanie środowiska. Specjalizacja ta jest także pod opieką Katedry Badań Czwartorzędu oraz Katedry Hydrologii i Gospodarki Wodnej.

W naszej jednostce corocznie powstają nowe prace magisterskie. W ponad 50-letniej historii studiów magisterskich Katedry 676 naszych absolwentów uzyskało dyplom magistra geografii specjalizując się w zagadnieniach z zakresu geografii fizycznej i geoekologii.

Studia licencjackie

Pracownicy Katedry prowadzą różnorodne zajęcia kursowe na studiach licencjackich, m.in. z geoekologii, geografii regionalnej Polski i świata oraz z szeregu innych przedmiotów dla kierunków prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ (stacjonarnych i zaocznych): geografiiturystyki i rekreacjigospodarki przestrzennejgeomonitoringu oraz kierunku ochrona środowiska (na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska).

Od 1 października 2012 r. zespół Katedry uczestniczy w realizacji programu studiów regionalnych - nowego kierunku na Wydziale Nauk Geograficznych.

Należy podkreślić, iż Pracownicy Katedry - oprócz prowadzenia przedmiotów kursowych - sprawują opiekę nad licznymi pracami licencjackimi - do tej pory byli promotorami  249 prac licencjackich w latach 2001-2014.

Nasi Absolwenci

Kompetencje i kwalifikacje naszego absolwenta umożliwiają mu podjęcie pracy w pracowniach fizjograficznych, biurach urbanistycznych i planowania przestrzennego, w inspektoratach ochrony środowiska, w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i kształtowania środowiska, w organach administracji państwowej i samorządowej. Zdobyte wykształcenie pozwala absolwentom na kompetentny udział w przygotowaniach ekspertyz i opracowań ekofizjograficznych, stwarza możliwości tworzenia prognoz rozwojowych i formułowania opinii ekologicznych.

Informacje o nowych programach studiów na Wydziale Nauk Geograficznych: