Główne problemy badawcze realizowane przez obecnych i byłych pracowników Katedry Geografii Fizycznej

 • struktura środowiska geograficznego Polski Środkowej - geneza, ewolucja, wykorzystanie
 • rekonstrukcje paleogeograficzne ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu zlodowaceń plejstoceńskich
 • geneza i rozwój rzeźby Polski Środkowej
 • geneza i własności chemiczne gleb
 • badania gleb kopalnych Polski Środkowej
 • potencjał naturalny geokompleksów Polski Środkowej
 • wpływ antropopresji na środowisko glebowe w Polsce
 • wydzielanie CO2 w glebach ekosystemów leśnych, łąkowych i ornych
 • współczesne tendencje zmian środowiska
 • analiza środowiska abiotycznego wybranych parków krajobrazowych Polski Środkowej
 • walory środowiska przyrodniczego w turystyce i rekreacji (na przykładzie doliny Odry)
 • naturalne czynniki zmienności klimatu Polski
 • wpływ ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na środowisko naturalne i warunki życia człowieka
 • współczesne zmiany aktywności niżów śródziemnomorskich jako czynnika ryzyka ekstremalnych zdarzeń hydrometeorologicznych i zmian klimatycznych w Polsce
 • ekologiczne aspekty sezonowych wahań w naturalnym ruchu ludności w Polsce

Program badawczy pracowników Katedry realizowany w ciągu ostatniej dekady

dr Władysław Baliński (1943-2013)

 • metody teledetekcyjne w geoekologii
 • stan środowiska doliny Odry i jego ocena dla potrzeb rozwoju turystyki
 • kartografia geologiczna

dr Grażyna Bezkowska (em.)

 • ekologia krajobrazu
 • funkcje społeczno-gospodarczych geokompleksów w świetle ich cech przyrodniczych i struktury funkcjonalnej

dr hab. Jan Degirmedžić prof. UŁ

 • analiza zmienności czasowej i struktury przestrzennej adwekcji termicznych nad Europą
 • quasi-miesięczne wahania wybranych elementów klimatu w skali hemisferycznej i ich związki z rotacją Słońca
 • współczesne zmiany aktywności niżów śródziemnomorskich jako czynnika ryzyka ekstremalnych zdarzeń hydrometeorologicznych i zmian klimatycznych w Polsce

prof. dr hab. Krzysztof Kożuchowski

(od 1.10.2010 prof. zw. w Instytucie Nauk Leśnych w Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim)
 • skala, uwarunkowania i perspektywy zmian klimatycznych w Polsce
 • ocena zmian warunków klimatycznych Polski na przełomie XX i XXI wieku.
 • stan środowiska doliny Odry i jego ocena dla potrzeb rozwoju turystyki
 • wpływ ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na środowisko naturalne i warunki życia człowieka

dr Stanisław Krysiak

 • analiza struktury i funkcjonowanie geokompleksów
 • ocena potencjału siedliskowego i waloryzacji jednostek przestrzennych
 • agrofizyczne, hydrogeologiczne i geoekologiczne aspekty obiegu wody w strukturach krajobrazowych
 • analiza zmian użytkowania ziemi na terenach rolniczych

prof. dr hab. Tadeusz Krzemiński (1925-2008)

 • geomorfologia i paleogeografia Polski Środkowej
 • kartografia hydrograficzna i geologiczna
 • rekonstrukcja przemian środowiska przyrodniczego pod wpływem antropopresji
 • geomorfologiczne uwarunkowania obiegu wody w zlewniach
 • popularyzatorstwo wiedzy geograficznej i krajobrazowej

prof. dr hab. Stanisław Laskowski (em.)

 • geneza pokrywy glebowej
 • właściwości gleb aluwialnych
 • wpływ przemysłu górniczego na gleby
 • rekultywacja gruntów
 • ochrona środowiska

dr Anna Majchrowska

 • antropogeniczne zmiany w układach przyrodniczych
 • wpływ użytkowania ziemi na bioróżnorodność
 • zastosowania GIS w geoekologii

dr hab. Barbara Manikowska prof. UŁ (1930-2014)

 • paleopedologia, paleogeografia i geologia czwartorzędu
 • paleopedogeneza procesów eolicznych
 • gleby kopalne
 • stratygrafia i litologia osadów eolicznych

dr Arkadiusz Niewiadomski

 • ochrona i rekultywacja gleb

dr Żaneta Papiernik

 • współczesne zmiany klimatu odczuwalnego
 • wpływ ekstremalnych zjawisk meteorologicznych na środowisko naturalne i warunki życia człowieka
 • współczesne zmiany aktywności niżów śródziemnomorskich jako czynnika ryzyka ekstremalnych zdarzeń hydrometeorologicznych i zmian klimatycznych w Polsce

dr Elżbieta Papińska

 • metody oceny środowiska
 • oceny oddziaływania na środowisko
 • wpływ antropopresji na przemiany środowiska geograficznego
 • opracowania planistyczne i ekofizjograficzne
 • opracowania sozologiczne
 • waloryzacja atrakcyjności przyrodniczej gmin nadodrzańskich

dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ

 • rzeźba glacjalna
 • rzeźba poligeniczna obszarów niżowych i wyżynnych
 • rekonstrukcje paleogeograficzne ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu zlodowaceń plejstoceńskich

dr Aleksander Szmidt

 • geomorfologia ze szczególnym uwzględnieniem paleogemorfologii
 • zastosowania GIS, teledetekcji i fotointerpretacji w badaniach środowiska przyrodniczego

dr Wojciech Tołoczko

 • chemizm współczesnej pokrywy glebowej
 • ochrona i rekultywacja gleb
 • rolnicze wykorzystanie osadów ściekowych

dr Anna Trawczyńska (em.)

 • zagadnienia dotyczące antropogenicznych przekształceń środowiska glebowego dolin rzecznych

dr Marek Walisch

 • współczesne zmiany aktywności niżów śródziemnomorskich jako czynnika ryzyka ekstremalnych zdarzeń hydrometeorologicznych i zmian klimatycznych w Polsce
 • wpływ budowy geologicznej na chemizm wód podziemnych i powierzchniowych
 • badania hydrogeologiczne obszarów torfowiskowych