Katedra Geografii Fizycznej (KGF, Department of Physical Geography) stanowi jednostkę organizacyjną Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Skład osobowy Katedry tworzy obecnie zespół dziewięciu pracowników naukowo-dydaktycznych, dydaktycznych i naukowo-technicznych: dr hab. Jan Degirmendžić prof. UŁ, dr Małgorzata Frydrych, dr Stanisław Krysiak, dr Anna Majchrowska, dr Elżbieta Papińska,
dr hab. Zbigniew Rdzany prof. UŁ, mgr Aleksandra Retkiewicz, dr Aleksander Szmidt i dr Wojciech Tołoczko.

Działalność dydaktyczna Katedry Geografii Fizycznej obejmuje obecnie wszystkie kierunki Wydziału Nauk Geograficznych oraz kierunki: ochrona środowiska, biologia i biomonitoring Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Katedra prowadzi specjalność magisterską Geoekologia z ekofizjografią.

 

 

Aktualności


Z ostatnich publikacji Pracowników KGF

 

Niniejsze publikacje, których współautorami są badacze z naszej katedry wydane zostały w wolnym dostępie; są do pobrania w plikach pdf.
  • Rdzany Z., Kasprzak M., Okupny D., SzmidtA., 2021. Współczesne przemiany rzeźby strefy staroglacjalnej Niżu Polskiego, [w:] Współczesne przemiany rzeźby Polski, pod red. Andrzeja Kostrzewskiego, Kazimierza Krzemienia, Piotra Migonia, Leszka Starkla, Marcina Winowskiego i Zbigniewa Zwolińskiego, wyd. 2 rozszerzone, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 415-482. (Rozdział: https://doi.org/10.12657/9788379863822-08, monografia https://doi.org/10.12657/9788379863822).
  • Regionalna geografia fizyczna Polski, 2021, pod redakcją: Andrzeja Richlinga, Jerzego Solona, Andrzeja Maciasa, Jarosława Balona, Jana Borzyszkowskiego i Mariusza Kistowskiego, 2021. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, s. 1-610, Monografia do pobrania w serwisie GDOŚ, plus Karty informacyjne regionów.

*

Redakcja Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica

zaprasza do publikowania artykułów naukowych w numerze 20/2021. Zaproszenie dotyczy także doktorantów i studentów, w szczególności działających w kołach naukowych o ile ich prace będą spełniać wymogi redakcyjne i przejdą proces recenzowania. Zakres tematyczny publikowanych prac obejmuje problematykę różnych dziedzin geografii fizycznej i dyscyplin pokrewnych, w szczególności: geomorfologii, geoekologii, geologii i paleogeografii czwartorzędu, meteorologii i klimatologii, ochrony środowiska oraz zastosowań GIS w badaniach środowiska.

Prace należy zgłaszać na stronie https://czasopisma.uni.lodz.pl/geophysica/login. W razie potrzeby prosimy o kontakt z redakcją pod adresem geogrfiz@geo.uni.lodz.pl.

Zgłaszane artykuły są publikowane online w wersji pdf niezwłocznie po zrecenzowaniu i dopuszczeniu do druku. Przyjmujemy teksty napisane w języku polskim lub angielskim i opracowane zgodnie z instrukcją redakcyjną. Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND. Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo w aktualnym wykazie czasopism MEiN ma 20 pkt.

AUL. Folia Geographica Physica – Call for Papers

Numer Specjalny 2022

*


ZR